TERMENELE ȘI CONDIȚIILE

 PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI SERVICIILE SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE


I.     PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1.    Operatorul de date cu caracter personal
1.1 ,,Gardian APP” SRL (în continuare Gardian APP), este înregistrată în calitate de persoană juridică de drept privat (în continuare companie), IDNO - 1019600031733, cu sediul juridic situat în mun. Chișinău, str. Spartacus 11/1, Republica Moldova, în persoana administratorului D-lui Alexandru MECIN, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile:
-      Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
-      Codul civil aprobat prin Legea nr. 1107/2002;
-      Legii nr. 284/2004 privind serviciile societății informaționale;
-      Legii nr. 71/2007 cu privire la registre;
-      Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
-      Legii nr. 1069/2000 cu privire la informatică;
-      Legii nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și monedă electronică;
-      Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor;
-      Legea nr. 124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere;
-      Legea nr. 283/2003 privind activitatea de detectivi și de pază;
-      Alte acte normative.
a stabilit scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în sistemul de evidență Beneficiarii contractuali, astfel, având calitatea de operator de date cu caracter personal (în continuare operator).
Termenii utilizați în prezentul Regulament au următoarea semnificație:
Autoritatea responsabilă – se are în vedere Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenența socială, datele privind starea de sănătate sau viața sexuală, precum și cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrângere sau sancțiunile contravenționale;
creare de profiluri – formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau a stabili aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana respectivă și deplasările acesteia.
date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

Gardyme – serviciu al societății informaționale, care poate fi gratuit sau contra plată, compus din pagina web www.gardy.me și aplicația Gardyme, împreună numite Gardyme, care asigură securitatea persoanelor fizice, prin monitorizarea locației geografice ale acestora cu posibilitatea partajării acesteia între membrii de familie sau persoanele apropiate, iar în caz de pericol, oferirea posibilității intervenirii echipajelor speciale de securitate ale partenerilor contractuali ale operatorului pentru a securiza persoana. Aplicația poate urmări și alte scopuri care să fie realizate de noi funcționalități și procese, care vor fi notificate în prealabil către consumatori/beneficiari;
securizarea persoanei – reprezintă acțiunile de intervenție ale echipajelor de pază, pentru asigurarea protecției fizice ale clientului (consumatorului) beneficiar al serviciilor Gardyme în condițiile Legii nr. 283/2005 privind activitatea particulară de detectivi și de pază;
subiect al datelor cu caracter personal – este orice persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice serie structurată de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie că este centralizată, descentralizată ori repartizată după criterii funcționale sau geografice;
operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituție ori organizație care, în mod individual sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislația în vigoare;
persoană împuternicită de către operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică și subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele și pe seama operatorului, pe baza instrucțiunilor primite de la operator;
terț – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decât subiectul datelor cu caracter personal, decât operatorul ori persoana împuternicită de către operator și decât persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;
2.    Cine poate utiliza Gardyme
2.1 Utilizarea Gardyme poate fi efectuată de către orice persoană fizică sau reprezentant al persoanei juridice, iar în cazul persoanelor minore, doar cu acordul reprezentanților legali.
2.2 Activitățile desfășurate de operator sunt destinate persoanelor rezidente din Republica Moldova, sau, după caz, altor persoane în legătură cu obiectul de activitate al Gardian APP.
2.3 Toate informațiile accesibile pe site care vizează conținutul de text, imagine, structură etc. sunt destinate în exclusivitate persoanelor fizice/juridice în scop de utilizare personală și sunt protejate în conformitate cu legislația națională privind drepturile de autor și drepturile conexe. Orice copiere sau utilizare a acestor informații în alte scopuri decât cel enunțat este interzisă și duce la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare.
2.4 Gardyme este predestinat dispozitivelor mobile, care rulează pe sisteme de operare Android și IOS descărcate din magazinele online App Store (pentru sistem de operare iOS) sau Google Play (pentru sistem de operare Android). Aplicația mobilă poate fi utilizată numai de către clienții Gardmy.
3.    Modul de autentificare în sistem
3.1 Înregistrarea în sistem se efectuează prin accesarea paginii web www.gardy.me sau direct din magazinele App Store sau Google Play din fiind necesar a fi consemnate următoarele categorii de date:
·     Numărul de telefon*;
·     Nume* Prenume*;
·     Vârsta*;
·     Datele bancare*;
·     Limba în care este setată aplicația*;
·     Locația geografică*;
·     Datele tehnice: IP*;
·     Datele despre membrii de familie sau persoane apropiate din agenda telefonică;
·      Cookie* (prelucrarea obligatorie doar în partea ce se referă la cookie tehnice).
3.2 La completarea rubricilor obligatorii enunțate, contul de utilizator se va activa prin confirmarea codului OTP și în continuare în cazul achitării abonamentului. Înregistrarea va putea fi efectuată cu succes numai în urma completării tuturor câmpurilor obligatorii.
3.3 La finalizarea completării rubricilor specifice, subiectul de date cu caracter personal trebuie să verifice că datele cu caracter personal introduse de către acesta sunt veridice și îi aparțin.
3.4 Prin realizarea acestor pași, dvs. veți dispune de cabinet personal în Gardyme.
4.    Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
4.1 Operatorul va colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, data luna și anul nașterii, datele bancare, datele de geolocalizare, datele persoanelor din agenda telefonică, datele privind membrii de familie sau persoanele apropiate; datele tehnice (cum ar fi: IP, pachete de date, limba setată, serviciile solicitate etc.), număr de telefon dup caz, adresa la care a fost solicitat serviciul Gardyme, reclamațiile, datele cu privire la cele întâmplate, alte date în legătură cu serviciile prestate Gardyme.
4.2 În cadrul acestui sistem de evidență este interzisă colectarea categoriei speciale a datelor cu caracter personal.
4.3 În cadrul acestui sistem de evidență nu se va realizarea crearea de profiluri sau profilarea.
5.    Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
5.1 Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în cadrul sistemului de evidență în scop de:
a)    ținere a evidenței beneficiarilor contractuali (clienții Gardyme) ce au solicitat/beneficiat de serviciile Gardyme;
b)   oferirea suportului privind serviciile Gardyme;
c)    în scop de prospectare comercială/marketing direct;
d)   scop statistic;
e)    onorarea altor obligații ce rezultă din raporturile juridice stabilite cu clienții.
5.2 Operatorul nu prelucrează datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele indicate.
6.    Notificarea privind persoanele împuternicite și transferul transfrontalier
6.1 Datele cu caracter personal vor fi stocate pe serverele din Republica Moldova gestionate de compania ,,Gardian APP” SRL sau de subcontractori acesteia precum compania ,,Titanium Soft” SRL și sau alți subcontractori, care asigură mentenanța software, dezvoltările de program, însă sub monitorizarea și controlul operatorului.
7.    Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
7.1 Datele utilizate în scop de marketing direct/promovare comercială se vor prelucra în baza consimțământului subiecților de date/reprezentanților persoanelor juridice interesate de produsele și serviciile Gardian sau în baza unui alt temei legal cum ar fi contractul sau interesul legitim.
7.2 Nu se va încheia un consimțământ separat dacă datele sunt colectate direct de la beneficiar (prin intervievarea/chestionarea față în față sau prin telefon, sau datele vor fi înregistrate în sistem prin interfața aplicației nemijlocit de către utilizator), în cazul:
a) acțiunilor necesare înaintea încheierii contractului ce se referă la crearea cabinetului personal în aplicația Gardyme, efectuarea plăților sau ale altor servicii oferite;
b) activităților indispensabile executării contractului care se referă la geolocalizare, datele tehnice, datele cu privire la chemare, datele privind membrii de familie sau persoanele apropiate autorizate de client, efectuarea raportărilor către autoritățile competente, oferirea suportului față de serviciile solicitate/prestate, precum și alte aspecte de ordin civil care rezultă din raporturile juridice încheiate.
7.3 În toate cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal în lipsa unui consimțământ încheiat separat, operatorul sau persoanele împuternicite de către operator vor informa subiecții de date cel puțin despre: scopul pentru care sunt colectate datele, temeiul legal, volumul și categoriile de date, termenul de stocare, modul de utilizare, persoanele împuternicite de către operator precum și drepturile acestora.
7.4 Operatorul de date cu caracter personal informează că datele cu caracter personal pot fi utilizate și în alte scopuri prevăzute expres de lege, cum ar fi: la solicitarea organelor din sectorul polițienesc sau organelor cu funcție de control - activități pe care operatorul de date nu le poate prestabili însă le ia în calcul atunci când colectează datele cu caracter personal. În cazul unor astfel de situații, operatorul de date va verifica corespunderea solicitării sub aspect de respectare a principiilor de protecție a datelor cu caracter personal și o va executa doar în cazul existenței scopului și temeiului legal.
8.    Destinatarii datelor cu caracter personal
8.1 Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:
a)    Salariații – în limita atribuțiilor funcționale distribuite prin actele interne;
b)   Beneficiarii contractuali – clienții (subiecților de date sau reprezentanților legalei);
c)    Persoanele împuternicite de către operator:
-      Companiile responsabile de asigurarea mentenanței și deservirea echipamentului tehnic – în măsura în care situația concretă este necesară și autorizată de către administrație;
-      Companiilor responsabile care asigură mentenanța softurilor;
-      Companiilor responsabile de asigurarea auditului financiar extern;
-      Companiilor responsabile de furnizarea serviciilor de comunicații electronice (internet);
d)   Alți operatori de date cu caracter personal:
-      Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;
-      Serviciul Fiscal de Stat;
-      Organelor de ocrotire a legii[1];
e)    Partenerilor contractuali sau a instituțiilor în privința cărora ați consimțit transmiterea datelor cu caracter personal.
8.2 Transmiterea către alte persoane terțe fără acordul subiectului de date este interzisă.
9.    Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării serviciilor ale societății informaționale
9.1 În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), și Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal al Republicii Moldova, Gardian App are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.
9.2 Informațiile Dumneavoastră personale de identificare nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul Dvs. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, în speța împuterniciții Gardian APP, care ne asistă în asigurarea mentenanței platformei, atâta timp cât părțile păstrează confidențialitatea acestor informații.
9.3 Prin utilizarea serviciilor ale societății informaționale, acceptați termenii și condițiile de protecție a datelor cu caracter personal. Datele personale se vor putea prelucra doar în scopurile prevăzute mai sus atât timp cât este necesar conform legislației fiscale în vigoare. Gardian APP își poate rezerva dreptul de a prelucra, în temei legitim anumite date cu caracter personal mai mult decât prevede legislația fiscală în vigoare, exclusiv în cazul în care autoritățile naționale competente pot decide anumite investigații conform termenelor prevăzute în Codului administrativ, Codul penal/contravențional sau alte legi specifice. Alte date cu caracter personal prelucrate de Gardian App pot fi utilizate doar în cazul în care vă exprimați consimțământul explicit și granular pe unul dintre site-urile noastre/ale împuterniciților noștri.
10. Drepturile subiecților de date cu caracter personal
10.1               Dreptul la informare - constă în dreptul de a fi informat înainte de a fi colectate și prelucrate datele cu caracter personal cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și condițiile în care pot fi exercitate.
10.2               Dreptul de acces la date - constă în dreptul de a obține de la operator în temeiul unei cereri, confirmarea/infirmarea faptului dacă datele cu caracter personal care-l vizează au fost sau nu prelucrate, informații referitoare la scopurile și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sânt dezvăluite datele, modul în care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor, consecințele juridice generate de prelucrarea datelor pentru subiectul de date și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.
10.3               Dreptul de intervenție - constă în obținerea în baza unei cereri, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a informațiilor a căror prelucrare nu este conformă cu cerințele Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte.
10.4               Dreptul de opoziție - constă în dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale care prevăd altfel.
10.5               Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - constă în posibilitatea de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința subiectului de date care a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări automatizate destinate să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.
10.6               Dreptul la justiție - constă în dreptul de a se adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în drepturile lezate. Așadar, aveți dreptul să depuneți o plângere Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect al prelucrării datelor personale de către noi sau credeți că nu ne îndeplinim responsabilitățile noastre de operator de date. Detaliile de contact ale Autorității sunt: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: +373-22-820801, fax: +373-22-820807, e-mail: [email protected]
10.7                Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: mun. Chișinău, str. S Lazo 38, în atenția Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică protecț[email protected] sau la adresa juridică. Vom răspunde cererii în termen maxim de 15 zile de la data primirii acesteia.
10.8                De asemeni, puteți refuza furnizarea datelor cu caracter personal către Gardian App. Refuzul de a furniza astfel de date nu exclude temeiul legal de prelucrare stabilit de art. 5 alin. (5) al Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
11. Fișiere Cookie
11.1                Operatorul de date prelucrează două tipuri de cookie-uri: pe sesiune și fixe. Cele din urmă sunt fișiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau la închiderea aplicației (browser ului web).
11.2                Cookie-urile în sine nu solicită și nu sunt alăturate altor informații adiționale care ar putea duce la identificarea vizitatorilor neînregistrați.
11.3                La terminarea sesiunii de internet, modulele cookie de sesiune sunt șterse automat sau sunt păstrate conform termelor de stocare indicate în notificarea push.
12. Blocarea accesului la site
12.1                Accesul la site poate fi blocat în cazul în care:
a)    De către dvs. au fost încălcate regulile și cerințele prevăzute mai sus;
b)   A fost realizat dreptul de opoziție.
13. Cadrul juridic aplicabil și jurisdicția
13.1                Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate sunt efectuate sub supravegherea operatorului din Republica Moldova.
13.2                Indiferent de sediul juridic al persoanelor împuternicite de către operator, la prelucrarea datelor cu caracter personal aceștia vor asigura conformitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal cel puțin la nivelul următoarelor acte naționale și internaționale:
a)    Convenția nr. 108 pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (http://datepersonale.md/md/international003/);
b)   Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
c)    Legea Republicii Moldova, nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

II. Servicii ale societății informaționale
14. Definiții
Client – persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la aplicația Gardyme de pe orice dispozitiv de comunicare: telefon, tabletă, PC, Laptop etc. și care dorește să beneficieze de serviciile Gardyme.
Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului.
Contract – Un contract încheiat la distanță între Prestator și Beneficiar (prin acceptarea Termenilor și condițiilor, inclusiv în cazul efectuării plăților).
Conținut – Informațiile care se pot vizualiza sau accesa prin utilizarea unui echipament electronic.
15. Condițiile generale
Accesând acest site, sunteți de acord cu următoarele:
a)    Informațiile plasate pe Site au drept scop informarea potențialilor clienți despre produsele și serviciile oferite prin intermediul lui, precum și modalitățile de accesare și utilizare a acestora;
b)   Toate descrierile și prezentările sunt luate din surse deschise de informații;
c)    Prețurile sunt indicate cu toate taxele incluse și sunt valabile la momentul plasării comenzii;
d)   Prețurile și serviciile expuse pot fi modificate fără notificări prealabile;
e)    Solicitările Dvs. sunt procesate online, iar Dvs. veți fi informat operativ despre statutul acesteia. Specialiștii noștri sunt gata să vă răspundă la orice întrebări legate de servicii, dar și să vă ajute să faceți o alegere corectă;
f)    Dacă ați solicitat și achitat serviciul online, contractul emis în format electronic va fi accesibil în aplicația Gardyme, rubrica setări.
g)    Achitarea se face preplătită pentru abonamentul pentru luna premergătoare;
h)   Dacă ați observat anumite necoincidente în descrierile expuse, vă rugăm sa ne comunicați acest lucru.

16.  Descrierea serviciilor
a)    Serviciul Gardyme este un complex de servicii oferite de către Gardian App către Beneficiar în scopul asigurării integrității și securității fizice și psihice, precum și înlăturarea factorilor de risc pentru sine, membrii familiei sau alte persoane identificate de către acesta prin serviciile prestare de ,,Prosecutor Plus" SRL.
b)   În calitate de Agenție de pază propunem serviciile unei companii cu renume pe piața Republicii Moldova ce desfășoară activitate particulară de pază în conformitate cu legislația Republicii Moldova, ce activează în baza contractului respectiv, conform condițiilor de autorizare. Care va pune la dispoziție grupe mobile, angajați ai Agenției de pază, dotat cu automobil și mijloace speciale, destinat intervenţiei rapide la primirea semnalelor de alarmă din partea Beneficiarului prin intermediul aplicației Gardyme.
c)    Beneficiarul interacționează cu Gardian App prin intermediul Cabinetului personal care este contul individual al Beneficiarului creat în baza numărului de telefon activ. Accesul în Cabinetul personal este realizat doar de client prin introducerea datelor de identificare tip (login) și parolă de acces înregistrate de Beneficiar în momentul înregistrării în Sistem.
d)   Semnalul de alarmă transmite datele de pe dispozitivele Beneficiarului, în arealul cu acoperire cu serviciile de date (mobile/wife etc.) ce este acordată de către operatorii de rețea licențiați în domeniu, în scopul identificării locului aflării dispozitivului de pe care au fost generate datele respective, precum și cu scopul acordării acestuia a Serviciilor de pază de către ,,Prosecutor Plus” SRL.
e)    Procedura de semnare a Contractului se efectuează prin cerere ofertă (Gardian App oferă prin enunțarea cerințelor în Termenii și Condițiile iar Beneficiarul acceptă prin obținerea și utilizarea aplicației Gardyme (în cazul serviciilor gratuite/de test) și achită conform planurilor tarifare), conform cerințelor legislației privind serviciile societății informaționale.
17. Plasarea cererii de servicii și achitarea
a)    Instalarea aplicației Gardyme (în cazul serviciilor gratuite de testare) și efectuarea plăților conform planului tarifar pentru tipul de abonament selectat, reprezintă oferta/acceptanța dintre prestator și beneficiar, în corespundere cu cerințele serviciilor societății informaționale. În dependență de metoda de achitare, Gardian App își rezervă dreptul de a solicita documentele necesare procesării și validării cererii, cum ar fi: actul de identitate și/sau extrase din Registru de Stat al Persoanelor Juridice. Beneficiarul este responsabil de valabilitatea, legitimitatea și corectitudinea datelor și informațiilor transmise prin intermediul Cabinetului personal sau a actelor suplimentare solicitate.
b)   Gardian App își rezervă dreptul să limiteze numărul maxim de servicii achiziționate de un Beneficiar prin intermediul aplicației Gardyme. Plasarea cererilor este disponibilă 24/24h. Prelucrarea cererilor de către operatori se efectuează conform programului de:
-      luni – vineri: de la 08:30 până la 17:30;
-      sâmbătă – duminică – zile libere;
-      zile libere de sărbători – prelucrarea cererilor va fi posibilă în următoarea zi lucrătoare.
c)    După plasarea cererii de accesare a serviciului veți primi un răspuns automat pe adresa de email sau SMS la numărul de telefon menționat. Acest răspuns nu confirmă acceptul cererii ci doar statutul de procesare a acesteia. Cererea plasată de Dvs. va primi statut de cerere validată doar după confirmarea telefonică sau recepționarea prin email de la un operator a confirmării de accept și valoarea acesteia.Achitarea cererii de accesare a serviciului sau a abonamentului pentru serviciul contractat se efectuează conform opțiunii de plată selectată la tariful stabilit de Gardian App pe pagina web (www.gardy.me) sau în aplicația Gardyme.
d)   Dacă ați optat pentru plata cu numerar, plata se face către reprezentantul Gardian App care vă va contacta și va stabili locul solicitat de Dvs. pentru achitarea abonamentului anual pentru serviciul contractat și vă va elibera bon fiscal;
e)    Dacă ați optat pentru plata prin transfer bancar direct, veți primi de la operator o proformă (cont spre plată) în care vor fi indicate datele bancare și termenul de plată. Dacă nu ați reușit să achitați proforma în termenii indicați, puteți opta pentru prelungirea acestora. Dacă nu ați făcut acest lucru, cererea va fi anulată, iar Dvs. Veți primi notificarea despre anularea cererii. Pentru a exclude orice neclarități sau întârzieri legate de traseul bancar, vă rugăm să ne înștiințați despre plățile făcute, telefonic sau prin email;
f)    Dacă ați optat pentru plata prin card bancar online, veți fi direcționați automat pe pagina securizată a mediului de plăți BC ,,MoldovaAgroindbank” SA, unde veți introduce datele cardului pentru efectuarea plății. Sunt acceptate cardurile acceptate de BC MoldovaAgroindbank SA, inclusiv emise sub siglele VISA și MASTERCARD. Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru astfel de plăți. Tranzacțiile se efectuează în lei (MDL), iar suma tranzacției minime este de 100 LEI. Dacă cardul bancar este asociat unei alte monede decât leu (MDL), tranzacția se va efectua la cursul de schimb al băncii emitente a cardului. ,,Gardian App” SRL nu păstrează niciun fel de detalii cu privire la card.
g)    După finalizarea comenzii veți fi redirecționat pe o pagină cu informații privind statutul cererii Dvs.

18.  Procedura de returnare a mijloacelor bănești
a)    Mijloacele bănești achitate dar neconsumate de către Beneficiarul care dispune de sold pozitiv în contul său individual, după reținerea tuturor plăților pentru prestarea serviciilor contractate și facturate până la primirea de către Gardian App a avizului de reziliere a contractului la adresa sediului (str. Spartacus 11/1 mun. Chișinău, Republica Moldova), în termen de maxim 14 zile calendaristice, conform legii (105/2003 privind protecția consumatorilor).
b)   Dacă ați achitat cu numerar, returul va fi în numerar la casierie în sediul Gardian APP. Preventiv veți primi un apel telefonic cu data și ora când vă puteți apropia pentru a primi banii;
c)    Dacă ați achitat prin transfer bancar, returul va fi prin virament bancar la rechizitele indicate în comandă/factură fiscală emisă;
d)   Dacă ați achitat prin card bancar, returul va fi prin bancă pe contul de card cu ajutorul căruia s-a efectuat achitarea comenzii.
e)    Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor în Republica Moldova:
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței; Adresa: MD-2012, mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 78; tel: 0(22) 515-151; e-mail: [email protected]; site: www.consumator.gov.md

19. Drepturi de proprietate intelectuală și conținut
19.1                Site-ul www.gardy.me și aplicația Gardyme este proprietatea Gardian App. Site-ul este destinat pentru promovarea serviciilor aplicației Gardyme, incluzând dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate, structura, funcționalitățile etc. sunt proprietatea exclusivă a Gardian App, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile conferite de lege în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
19.2                Beneficiarului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Gardian App, includerea oricărui conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Gardian App asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al Gardian App. Orice conținut la care Beneficiarul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența acestor cerințe, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un Acord de utilizare specific și valid încheiat între Companie și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Gardian App cu referire la acel conținut.
19.3                Niciun Conținut transmis către Beneficiar, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație din partea Gardian App și/sau al angajatului/prepusului care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Termeni și condiții sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
20. Exonerare de răspundere
Gardian App nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la Gardian App sunt fără viruși sau alte componente informatice cu potențial dăunător, că nu conține omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau alți factori similari.
21. Înregistrarea ca utilizator
Clientul are opțiunea să își creeze cont în Gardyme.
Clientul este unicul responsabil de utilizarea în mod corespunzător a aplicației Gardyme, inclusiv de invitare/conectare a altor persoane la aceasta care ar permite monitorizarea și vizualizarea geolocației acestor persoane dar și asupra modului de utilizare a informației puse la dispoziție de aplicația Gardyme.
22. Politica de confidențialitate
Gardian App va depune diligențe maxime astfel încât orice informație confidențială cu/despre/și în legatură cu orice cont deschis în Gardy.me să rămână confidențială.
Informațiile transmise vor fi tratate ca informații confidențiale și trebuie folosite doar în scopul pentru care au fost transmise și nu trebuie sa fie folosite pentru alte scopuri fără consimțămantul scris al dvs., în afara cazului în care:
a) au fost cunoscute de către partea care a primit informațiile, înainte de a-i fi aduse la cunostință de către partea care dezvăluie informaţiile printr-un canal public, astfel ele devenind informații publice;
sau
b) se cere a fi dezvăluită de către legea aplicabilă, decizia judecătorească sau a autorităților competente.
23.        Fraudă.
Gardian App va lua în orice moment toate măsurile prevăzute de Lege în vederea sesizării organelor abilitate cu privire la posibile acțiuni frauduloase, inclusiv cele de spălare a banilor.
24.        Limita de responsabilitate
Gardian App poate modifica oricând Termenii și Condițiile în aplicația Gardyme sau pe pagina web www.gardy.me, iar noile prevederi devenind publice și opozabile clienților de la data încărcării lor pe site.

[1] autoritate publică sau o subdiviziune a unei astfel de autorități, competentă pentru prevenirea, investigarea, depistarea infracțiunilor, în scopul punerii în aplicare a procedurilor penale, urmăririi penale a infracțiunilor sau executării pedepselor penale, inclusiv protejarea și prevenirea amenințărilor la adresa ordinii publice, cum ar fi, dar nu se limitează la: poliția, organele procuraturii, organele vamale, instituțiile penitenciare, organele pentru prevenirea și combaterea corupției, spălării banilor, finanțării terorismului, recuperării bunurilor infracționale, organele de probațiune, organele securității statului.

© 2019-2023. Toate drepturile rezervate
Contacte